Litteratur i trykte og digitale medier

Status: Første udkast 29. august 2012

Tovholder: Jørgen Burchardt

 

Litteratur er – som kunstens øvrige områder – et felt, som giver nye perspektiver og kundskab om os selv, vor historie og vor tid. SF’s politik vil sikre, at de forhold og følelser, som er særegne for os, kan blive formuleret og spredt. Kulturpolitikken skal samtidig sikre en mangfoldig og bred tilgang til god litteratur, hvad enten det er skønlitteratur, faglitteratur eller en af de mange andre former for sproglige udtryk.

En litteraturpolitik er samtidig en demokratisk indsats for medier, som alle samfundsgrupper uanset uddannelsesniveau, familiehistorie eller alder skal kunne drage nytte af. Gennem litteraturen skal vi også kunne lære af vores medborgeres kulturelle identiteter.

Mennesket af i dag er omgivet af tekst i et enormt omfang og med en betydning, som det aldrig før er set. Det skal man kunne læse og forstå, og for at kunne benytte sine borgerrettigheder, skal man også selv kunne skrive på forskellige måder. Uddannelsespolitikken bliver herved en vigtig brik i kulturpolitikken.

Det er vigtigt at give vores forfattere så gode vilkår, at de kan gå dybt i centrale samfundsspørgsmål og have ro til at skrive på højeste internationale niveau. Deres værker skal ikke alene formidles gennem bøger, men også have en så høj kvalitet, at teatre og filmskabere vil benytte deres manuskripter.

Danske forfattere skal også sikres muligheder i udlandet på samme måde, som det også skal sikres, at alle kategorier af udenlandske forfattere kan oversættes til dansk. Her skal vi imødegå markedsmekanismer eller politiske overstatslige organer, der favoriserer monokultur; i stedet skal vi sikre et reelt mellemfolkeligt samvirke på litteraturens område.

I forlængelse af SF’s sprogpolitik, skal dansk videreudvikles som et komplet sprog. Når kommunikationen i dele af samfundslivet, f.eks. på universiteterne, i stigende grad sker på engelsk, skal vi sikre, at danske videnskabsfolk fortsat skriver på dansk for danske medborgere. Det gælder ikke alene lærebøger i skole og gymnasium, men også populærvidenskabelige skrifter til den interesserede offentlighed.

Som det fremgår af SF’s program om biblioteker, har disse offentlige kulturinstitutioner et vigtigt ansvar for den lokale formidling af litteraturen, både i den bogtrykte og den digitale form.

Litteratur skal skabes nedefra, hvor en mangfoldighed af forlag skal sikre en fri meningsudveksling i samfundet. Der er uheldige tegn på, at forlag må prioritere udgivelse af berømte stjerneforfattere, og markedskræfterne skal derfor ikke være alene om at styre den nationale kultur. En politik på forlagsområdet skal sikre både en fortsat bred udgivelse og at nye talenter får en vej frem.

Den digitale teknik giver os i disse årtier nye store muligheder. Især internettet har som nyt medie potentialet for en aktiv kulturpolitik, som kan give alle danske familier et bibliotek i deres dagligstue, som er på størrelse med de største folkebiblioteker. De kommercielle forlag må støttes til at lægge opslagsværker og billige leverancer af litteratur (og andre medier) på nettet, og hvor markedskræfterne alligevel ikke slår til, må det offentlige korrigere.

Vi skal sikre os, at det økonomiske grundlag fastholdes for en produktion på dansk. Områdets sundhedstilstand skal følges løbende med årlige serviceeftersyn, og der skal være mulighed for at reagere hurtigt, hvis dansk litteratur af den ene eller anden grund mister fodfæste. Der skal derfor både være institutioner med forskning på området og instanser, der kan gribe ind med initiativer.

Det offentlige bør sikre, at alle ældre bøger og aviser bliver genudgivet i en digital udgave og gjort gratis tilgængelige på nettet. I den forbindelse skal det offentlige arbejde for copy right regler, der sikrer en fri adgang til det ældre materiale, mens reglerne omvendt i højere grad skal støtte nulevende aktive kunstnere.

Internettet har store muligheder for at blive et virkeligt demokratisk medie. Her skal vi støtte udviklingen, så brede kredse kan beherske det uanset alder og uddannelse, og hvor der skabes rollemodeller gennem projekter på højeste internationale niveau. Heri indgår også helt nye medier og kunstformer herunder spil, hvor danske kunstnere og erhvervsfolk kan blive aktører på den internationale scene.