Kulturpolitik i kommunerne

Status: Første udkast 16. december 2008

Tovholdere: Jørgen Burchardt & Kasper Lund Kirkegaard

Aktiv kulturpolitik

Udviklingen af vort samfund præges af nye normer, nye traditioner, nye medieflader og nye teknologier. Nye begreber som oplevelses- og vidensøkonomi udfordrer gamle stabile kulturelle institutioner og praksisformer og tvinger aktører til at tænke nyt for at opnå politisk goodwill og kundetække. Udviklingen underminerer modsætningerne mellem det fine og det populære og grænserne mellem dannelse, underholdning og viden nyfortolkes.

Udviklingen bringer også nye relationer i spil mellem børn, unge og voksne. Derigennem opstår nye forståelser af viden, underholdning, oplevelse, folkelighed og kulturel dannelse.

For SF er kulturpolitik ikke kun ensbetydende med statsstøttet kunst, men en langt bredere betydning. Kultur er også den måde vi udfolder os på, tænker på og den måde vi agerer på i samfundet.  Kultur skaber og skabes af mennesker og samfund.

SF vision er at vi via en aktiv kulturpolitik skaber attraktive rammer for folkets aktive medborgerskab, hvor de selv kan skabe et kreativt liv, der fremmer livsglæde, nysgerrighed, selvorganisering, kreativitet og nytænkning.

Kommunal kulturpolitik – målsætninger

SF’s lokale kommunale politikere vil være lydhøre over for lokale formidlere og initiativtagere af kulturpolitiske udspil i kommuner. Dette skal ske i en balancegang, hvor vi både vil arbejde aktivt for kulturforandring mod et samfund med mere kulturel ligestilling og en samtidig respekt for kulturel mangfoldighed, hvor alle mennesker har mulighed for aktiv deltagelse. Alle borgere skal, inden for demokratiet rammer, have ret til at skabe et kreativt, udfordrende og inspirerende liv.

SF’s kulturpolitik skal skabe balance mellem de mange decentrale kulturtilbud og centraliserede aktiviteter af høj kulturel kvalitet, hvor en statsstøtte er nødvendig. Kulturpolitikken er derfor både en satsning på bredden og i dybden. Der skal skabes politisk mulighed for, at engagerede og interesserede amatører kan udfolde sig i nærmiljøer, og der skal ansættes fagligt veluddannede kulturarbejdere, som kan sikre og kvalificere de rammer, som kreative mennesker udfolder sig under. Samtidig skal der i langt flere tilfælde end hidtil samarbejdes med nabokommuner med tværkommunale satsninger på kulturområdet.

Det er fortsat en afgørende kulturpolitisk prioritering, at alle sociale klasser gratis kan få et bredt udbud af kultur til deres rådighed. Kulturens steder skal være informations- og kulturcentre, der styres af kvalitet, alsidighed, grænsesøgning og aktualitet.

Investeringer i frivillig organisering i foreningslivet skal betragtes som forebyggende sociale og kulturelt dannende indsatser. Den indsats mange frivillige ledere og trænere gør, er uvurderlig for mange børns og unges senere voksenliv og medvirker til selvaktivering og et engageret liv. Denne særlige skandinaviske model er at foretrække frem for en professionaliseret version.

Kulturpolitike forslag:

 • SF’s lokale repræsentanter ønsker at udbygge biblioteksvæsenet, således at filialer udvikler sig til egentlige kulturelle møde- og væresteder i tæt sammenhæng med andre kulturpolitiske organisationer som idrætten, musikskolen og medborgerhuse. De lokale biblioteker skal i højere grad have mulighed for at skabe kontakt med forfattere og andre kulturarbejdere for inspiration, indsigt og fordybelse.
 • Der skal være undervisning i musik i alle lokalsamfund. Kommunens musikskole skal tilbyde kvalificeret undervisning i nye og traditionelle instrumenter og musikgenrer. Kommunen skal samtidig have små og større ensembler, så der er rammer for amatørers aktive deltagelse i orkestre og grupper.
 • SF ønsker at udvikle undervisningstilbud og formidling af deltagelse på kulturpolitiske felter som billedkunst, dans og teater.
 • I alle byssamfund skal der være kulturelle samlingssteder, eventuelt i tæt sammenhæng med kulturens steder som idrætsfaciliteter eller biblioteker, der kan være ramme om et lokalt liv med foreningsmøder og kulturlivets øvrige mangfoldige aktiviteter.
 • Biblioteker skal være læringsmiljøer, som er demokratiske væksthuse og samfundets ”tredje sted”.
 • Lokalhistorien skal kunne dyrkes i alle bysamfund med arkiver, der sikre en lokal historie. Det lokalhistoriske arbejde skal være en stor inspiration til historieundervisningen i de lokale skoler.
 • Kulturhistorien og kunsten skal have lokaler til udstilling og formidling i alle større bysamfund.
 • Der skal være kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum, som både skaber debat og inspirerer den daglige kulturpolitiske debat.
 • SF ønsker at arbejde for læring hele livet. Den frie folkeoplysning skal derfor styrkes, således at det frivillige foreningsliv sikres de bedste rammer at mødes under.
 • SF ønsker samtidig at styrke folkelige kulturelle steder som kolonihaver og små unikke havnemiljøer.
 • Kommunens foreningsliv skal have den bedste støtte både til fysiske lokaler og til administrativ og idémæssig inspiration.
 • Kommunens anlæg for idræt og motion skal renoveres og udbygges. Der skal formuleres en egentlig idrætspolitik med henblik på at styrke den frivillige idræts vilkår, således at alle alders- og sociale grupper får lejlighed til at mødes omkring et aktivt idrætsliv.
 • Idrætsforeninger skal kunne søge en kommunal pulje til udviklingen af nye idrætsaktivitetsformer, som led i en løbende foreningsbåret udvikling af idrætten.
 • Friluftslivet skal støttes gennem etablering og genopretning af grønne områder og vandre- løbestier, der gør adgangen til at opleve naturen lettere.
 • Der skal i kommunen opbygges en kommunal forvaltning på området, som effektivt kan støtte de lokale kræfter i den kontinuerlige kulturpolitiske proces.