Sammenfatning kultur i kommunerne 2012

Kultur i kommuner

Arbejdspapir, efteråret 2012

Vi skrev i september et brev til alle SF formænd og alle kulturudvalgspolitikere i kommunerne og bad dem svare på de tre spørgsmål.

Materiale som baggrund  for undersøgelsen:

Vi modtog i alt 18 svar på vores spørgsmål på en særligt oprettet gmail-adresse.

På baggrund af disse svar, har vi sammenfattet nedenstående og opdelt det i de tre hovedafsnit som undersøgelsen spænder over:

  1. kulturpolitisk fingeraftryk…
  2. Forhindringer…
  3. Opbakning/støtte til lokal kulturpolitik

Svar modtaget fra:

Bornholm, Tønder, Greve, Aabenraa, Syddjurs, Brøndby, Nordfyn, Odense, Hjørring, Lyngby, Allerød, Horsens, Sønderborg, Vordingborg, Viborg, Djursland, Vejen, Skanderborg.

De indkomne svar afspejler både den forskel, der er på landsdelene indbyrdes, på by- og landkommuner og den forskellighed, der er i vægtningen af kulturområdet i de forskellige kommuner. Det til trods er der en række emner, som mange er enige om.

Svarene afspejler desuden, at det er både arbejdsomt, tidskrævende, tålmodighedskrævende og kræver talent for samarbejde at få gennemført sine kulturelle visioner. Den enkelte ildsjæl bruger meget energi på at favne det store område.

I mange af svarene lægges der vægt på behovet for opbakning fra centralt hold og der gives udtryk for et ønske om at få etableret en større grad af samarbejder på forskellige niveauer og en måde at udveksle viden på til gensidig inspiration og støtte.

Der lægges desuden vægt på emner om centralisering kontra decentralisering, bureaukratisering kontra det frie initiativ. Det skal ses både i forholdet mellem Christiansborg og den enkelte kommune, i forholdet mellem kommunerne indbyrdes, i forholdet mellem forvaltning og kulturelle ildsjæle og i forhold til vægtningen af kultur inden for kommunegrænsen.

De fleste af svarene viser, at SF i kommunerne har opnået en del/meget på kulturområdet, selvfølgelig som oftest i et godt samarbejde med flere andre partier. Det viser sig, ikke overraskende, at det gør en forskel, hvis SF har formandsposten.

I det følgende lader vi de enkelte svar komme til udtryk i forkortet form.

Kulturpolitiske fingeraftryk:

Spørgsmål 1 lød: Hvilket kulturpolitisk fingeraftryk mener du, at SF sætter eller har sat i din kommune? Er der en god historie eller et konkret politisk tiltag, som du mener kulturpolitisk set har gjort en forskel eller har SF markeret sig på anden måde i din kommune?

Tendenser i svarene:

Lokal forskellighed afspejles,

Bykommuner og landkommuner har forskellige udfordringer og løsninger

I nogle kommuner, fx Kolding og Hjørring, fylder kulturen meget, i nogle meget lidt pt.

Meget fokus på ungdomskultur, breddeidræt og lokal-kulturpolitiske tiltag.

Megen fokus på at skabe en bedre balance mellem finkultur og det man kan kalde folkekultur, herunder frivillige folkeoplysende foreninger og amatører i forskellige sammenhænge

Billed- og musikskoler og biblioteker og kampen for at bevare dem/skabe gode vilkår for dem fylder meget i svarene

Det samme gælder kulturhuse, medborgerhuse og foreningshuse

Projekter støttes med glæde hvis de ”highlighter” satsningerne

De lokale teatre/egnsteatre fylder meget i svarene

En del peger på misforhold mellem tilskud til klassisk og rytmisk musik

Vigtigt at der er en ”let” vej fra den gode ide blandt græsrødder og frivillige til realisering, et eksempel på velfungerende praksis og  frie rammer til at forvalte kulturen  ses i Horsens

Gode erfaringer med tværgående forvaltning, fx mellem sundhed og kultur, foreningsliv og kultur, miljø og kultur

Folkeoplysningens vilkår nævnes ofte, vurderes som væsentligt område at støtte

 

De gode historier:

I en del kommuner har de gode erfaringer på en række områder, hvor det er lykkedes SF og de øvrige kulturpolitikere at gøre kulturen til et vigtigt omdrejningspunkt i kommunens politik og aktiviteter.

Et råd fra et af disse steder: Få kultur på budgettet! som nødvendigt udgangspunkt for at noget kan ske!.

Bornholm:

Fripas-ordning målrettet de særligt svage og udsatte børn med betaling af kontingent. En ordning som kan bruges til alle de fritidstilbud kommunen støtter incl. Musik og billedskole. Skal evalueres efter 2012. Og markedsføres bedre.

Rehabiliteringstilbud: ”Kultur på recept”. Til syge dagpengemodtagere, hvor tilbud samles til en pakke. Har sikret at lokalt musikhus (Musikhuz) kan godkendes til regionalt spillested. Har fjernet underskud fra Rønne Teater (Danmarks ældste og stadigt aktive spillehus) og således givet dem rammer for en ny kontrakt med staten.

Wondermusikfestival er kommet på budgettet.

SF har sat kulturpolitiske fingeraftryk på Bornholms Udviklingsplan, på Folkeoplysningspolitikken og i forhold til rammerne for vores biblioteksvæsen (hvor vi er et af de mest moderne i landet trods nok det mindste budget). God dialog med kulturfolkene.

Tønder:

Prioriterer kultur højt i Tønder Kommune: Biblioteker, turistforening, kunstskoler, medborgercentre, kulturhus, Tønderfestival, kunstnerhus, oldtidspark.

Arbejder med kulturmiljø: via lokalplan sikre det historiske islæts beståen og yderligere forskønnelse, i bygninger. Værner om Rømøs kultur og historie via lokalplan. Værner om kulturmiljøet og naturen omkring Vadehavet, samt marsklandet og dets kulturmiljø og kulturlandskab. Kontakter på tværs af de forskellige kulturtilbud og turistforeningen i kommunen

Greve:

Har opført kulturhuset Portalen til mange og forskelligartede arrangementer, bl.a. stor koncert- og teatersal til 700 mennesker og mindre cafescene med jazz hver lørdag for 20 kr. for 3 timers musik. Desuden seniorbio med film, kaffe og ostemadder for 45 kr. Stedet bruges også til messe, fx sundhedsmesse. Får tilskud fra kommunen.

Aabenraa:

SF har støttet indretningen af et Fransiska Clausen museum, så kunstnerens værker kan vises lokalt, og ikke som tidligere på Trapholt.

Syddjurs:

SF har været med til at sikre Egnsteater, folkeoplysningspulje og nybygning af den store sal ved Hotellet i Rønde, som et lokalt medborgerhus. Salen bruges af egnsteater, folkedansere, musikskole, malergruppe omm. – foruden selvfølgelig offentlige møder.

SFOF Djursland har navnlig beskæftiget sig med energipolitik. Har sammen med Dansk Naturfredningsforening og 2 andre oplysningsforbund arrangeret Åbent hus hos forskellige private med vedvarende energianlæg. Har med bevilling fra DFS lavet pjece om det. Desuden haft et Grundtvig Partnership for EU bevilling på 15.000 Euro. God medieomtale.

Brøndby:

SF har markeret sig på biblioteksområdet ved at arbejde for et bibliotek i hver bydel, i stedet for at samle dem centralt.

Nordfyn:

SF har aktivt medvirket til: Fastholdelse af kulturbudgettet. Oprettelse af kunstudvalg. Kunstdage. Nordfyn som medlem af kulturregion Fyn. Kulturelle dialogmøder. Kunst og kulturdebatter. Sundhed og kultur som vigtige felter fra vugge til krukke

Odense:

Har måttet spare meget på kultur. Nu handler det mere om afvikling, end om udvikling.

SF har haft fokus på kerneydelsen og mener overordnet, at kulturen skal ud af kommunekontorerne.

Særlig fokus på midlertidige aktiviteter, både i forhold til byudviklingsprojekter, som betyder byggepladser rundt om i byen og i forhold til(midlertidig) udnyttelse af tomme bygninger. Bruges fx til unge, som laver koncerter og events, fx Phono-festival med elektronisk musik. Dog efter at det havde fungeret nogle år, blev kommunen bureaukratisk og stillede krav. Det var ved at kvæle initiativerne.

Fremskridt opnået:

Initiativtagere skal nu kun kontakte én bestemt embedsmand. Det gør det lettere for de frivillige.

Tomme bygninger og byggepladser må meget gerne bruges til kultur.

Men: Det vurderes at der generelt i det lokale kulturliv er for meget fokus på finkulturen, og at den rytmiske musik forfordeles mht. støtte fra Christiansborg.

En konsekvens af den ”skæve” støtte fra oven var at man måtte lukke et ungdomsteater med 80 aktive unge (ikke muligt fx at spare på tilskuddet til symfoniorkestret pga. ordningen)

Hjørring:

SF har været med til at bevilge penge til helt nyt professionelt producerende teater- og oplevelseshus til 175 mio. kr., og med egnsteatret Vendsyssel Teater Hjørring og en række succesrige revyer er Hjørring den kommune i landet som sælger flest teaterbilletter.

Man havde ligeledes besluttet at udvide Vendelbohus med ny koncertsal, og sætte 15 mil af til nyt stadion, hvilket i begge tilfælde blev forhindret af en usædvanlig høj udligningsafgift.

Nyt og bygningsmæssigt usædvanligt bibliotek for fire år siden, som har fået international opmærksomhed bl.a. for sin indretning, som er meget brugervenlig.

SF-initiativ: Stygge Krumpen-historie. I forbindelse med status som kulturarvskommune i sidste periode, lod man sig inspirere af Arn-historien fra Väster Götaland, en historie som har medført en strøm af turister, som følger i en fiktiv figurs fodspor og opsøger ruiner etc. Stygge Krumpen er en virkelig historisk person fra reformationen, ligesom kommunen har flere vigtige historiske bygninger, Børglum Kloster og Voergaard m.fl.. Der blev nedsat arbejdsgruppe med eget budget og måler er at projektet skal ende med en historisk storfilm. Foreløbig blev det i 2011 til TV2’s julekalender Ludvig og Julemanden.

SF har gennem bestyrelsesarbejde støttet musikskolens omdannelse til en skole, som, ud over traditionel musik- og sangundervisning, tilbyder undervisning i drama, billedkunst og ballet. Lidt i stil med MGK-linjen for musikere blev der (i samarbejde med Nyk. Mors og Hobro) oprettet en særlig Teater Talent Nord-linje, hvor unge (typisk gymnasieelever) meldte sig til et toårigt uddannelsesforløb med fokus på scenekunstens mange discipliner. Undervisningen foregår i samarbejde med det lokale teater (i Hjørring: Vendsyssel teater), som bl.a. stiller lokaler, udstyr og professionelle undervisere til rådighed.

Dertil kommer tilbud til skoleelever om forløb med professionelle kunstnere under ordningen” Børns møde med Kunsten”, hvor skolerne kun betaler 25 % af den reelle pris.

Endelig har man i Hjørring også et særligt SSP-tilbud for alle 8.klasser, hvor de får en dag sammen med en politibetjent og en skuespillermusik for at lære om jura og kropssprog i forbindelse med overgangen fra klassefester til byens natteliv.

SF i Hjørring har været fremme i skoene og er blevet bakket op lokalt.

Lyngby:

SF har formandsposten her. Og har igangsat billedskole.

SF har desuden været med til at beslutte nyt stadion, formidle kommunens kunstsamling, oprette motionsstier, lave ny kulturstrategi, ny fritids- og folkeoplysningsstrategi, styrke musikskolen og biblioteket

SF støtter projekt ”Åbne døre” hos lokale kunstnere, og har fået med i budgettet at der skal afsættes 1 % af anlægssummen ved  kommunalt ny- og ombyggeri til kunstnerisk udsmykning.

Allerød:

SF har arbejdet meget aktivt med i kampen for at sikre Byens Plads, et område med bibliotek, foreningshus og det professionelle teater MungoPark.  Det var ved at glide ud af budgetforhandlingerne, men fik afsat penge til det.

Sønderborg:

Sønderborg har i flere år arbejdet på at blive kulturhovedstad i 2017. Tabte kampen til Århus, men fortsætter arbejdet i et kulturelt samarbejde mellem vinder og taber gående ud på lave en nord-syd alliance som modvægt mod den stærke alliance: København-Malmø-Hamborg. Byrådet her netop bevilget 6 mio. kr. til dette samarbejdsprojekt de næste fire år.

Vordingborg:

SF har været med til at skabe bedre balance mellem finkultur og de frivillige, folkeoplysende foreninger. Især idrætsområdet har følt sig overset. Planer for nye fodboldbaner, herunder kunststof, ny hal og svømmehal. Desuden ungdomshuset Birdhouse.

Viborg:

Godt samarbejde omkring kulturelle projekter i kommunen.

Bygget øvelokaler for 3 mio. i tilknytning til vores studentermiljø og studenterhus

Etableret en ungdomsetage på vores Borgerhus, hvor der er afsat penge til ansættelse af en kulturkoordinator, som kan hjælpe de unge med etablering og organisering af deres kulturprojekter og ideer.  Projektet løber over tre år og har en årlig udgift på 150 000 kr.

Projektet ”Nyt liv  i forsamlingshusene, hvor husene kan byde ind på en pulje. Finansieringen af aktiviteter sker i et samarbejde mellem kultur og demokratiudvalget (100 000 kr.) og forsamlingshusene, samt det lokale erhvervsliv.

Breddeidræt. Viborg har været udnævnt til breddeidrætskommune. I den forbindelse har kommunen udviklet 5 delprojekter. Hele projektet har en økonomi på 5,9 mio. og løber fra 2010-2012

Kolding:

Musikken: SF var i årene 1990-98 med til at flytte tilskud fra den klassiske musik til den rytmiske musik, som langt de fleste af de unge lyttede til.

Var med til at skabe bedre rammer for musikskolen ved at flytte den til en nedlagt folkeskole, og for at sikre fokus på musik, at få den flyttet fra uddannelsesområdet til kulturområdet. Samt at sikre en så stor bevilling at ”overbygningen” MGK (grundkursus til konservatoriet) kunne fastholde sit statstilskud og bevares.

Da uddannelsen ikke var SU berettet, sørgede SF for vi i flere år havde musikskolestuderende som ansatte i ”bybands” i Kolding, der underholdt på skoler og plejehjem osv.

SF har aktiv arbejdet for at holde taksterne for musikskoleundervisning nede, og været med til at oprette en instrumentbank så man kan låne/lease sit instrument.

I erkendelse af at det dog stadig var og er for dyrt for mange unge at gå på musikskolen, lykkedes det for SF at få etableret spillestedet ”Godset”, hvor alle har adgang, uanset pengepung.

Biblioteket er ofte forbeholdt de få. SF fik derfor ”biblioteksfilialer”, med betjening af frivillige med i plejecenterbyggeri , oprindeligt. I dag er biblioteksbetjeningen centraliseret, men der er stadig filialer lokalt i centerbyerne (uden daglig betjening), hvad vi i SF har holdt fast i.

Biblioteket tager sin rolle som demokratiskabende alvorligt, hvorfor foreninger kan bruge mødelokalerne, og hver måned er der politisk cafe hvor partierne på skift mødes med borgerne fra 16-17. Biblioteket giver kaffe og småkager. stadig filialer lokalt i centerbyerne (uden daglig betjening), hvad vi i SF har holdt fast i.

Nicolai Komplekset: Biograf & Café , men omfatter også foredragssal, videotek og café. Nicolai for børn arrangerer en lang række kulturoplevelser for børn, f.eks. teater, marked, koncerter, fester og meget mere. I Kolding Stadsarkiv med mulighed for at gå på opdagelse i lokalhistorien, og i Nicolai Kunst og Design er der skiftende udstillinger. Endelig er der Nicolai Scene, hvor koncertsalen danner ramme om koncerter, workshops og åbne prøver, men også f.eks. børneteater og foredrag.

 

Nicolai for børn: Koldings nye oplevelsesunivers er indrettet til børn fra 2-12 år og deres voksne. De 1300 m2 er fuld af spændende oplevelser og kreative udfordringer i usædvanlige arkitektoniske rammer.

House of Design og House of Innovation har været SF mærkesager for at sikre iværksættere blev i byen, -især unge designere fra designskolen

Mungo Park, oprettet efter samme model som i Allerød, i 2008, er et repertoire- og ensembleteater, der præsenterer ny skreven dramatik skabt af landets mest talentfulde skuespillere, instruktører og dramatikere.
Beliggende i Kolding midtby, er det det største og mest producerende teater syd for Århus og vest for Odense.

Kolding Kommunale Billedskole holder til i det gamle bindingsværkshus ved siden af kunstmuseet Trapholt. Her er plads til 16 elever på et hold, der hver har en lærer og en assistent.  Alle undervisere er erfarne billedkunstnere eller designere med høj faglig indsigt

Fra efteråret 2012 kan børn gå på Billedskolen i 1.-2. klasse i adskillige af de mindre byer i kommunen. Her er plads til 12 elever på et hold.

Forhindringer:

Spørgsmål 2 lød: Hvilke forhindringer møder du i dit arbejde for at få dine kulturpolitiske visioner eller ønsker gennemført?

Svarene er søgt kategoriseret efter emne.

Generelt:

-          Det er meget arbejds- og tidskrævende at forsøge at få gennemført kulturpolitiske initiativer.

-          Der er for langt mellem ide og handling.

-          Det kræver gode politiske venner at få noget gennemført.

-          Man skal kunne favne meget bredt; fra ”damer med blåt hår til de lokale bøller”.

-          SF har ikke sat fingeraftryk eller gjort en forskel.

Økonomi:

-          Klassisk musik modtager mere støtte end rytmisk musik. Det er et problem, at man ikke kommunalt kan spare på f.eks. et symfoniorkester, uden at det går ud over den centrale støtteandel. Konkret betød det i dette tilfælde, at man i stedet måtte lukke et ungdomsteater, hvor 80 unge var aktive.

-          Udligningsreformen betød, at der ikke blev råd til nye kommunale kulturtiltag.

-          Økonomi.

-          Største hindring nu: afvikling frem for at skabe pga. besparelser.

-          For meget fokus på og støtte til finkulturen.

Vaner:

-          Modstand mod nye initiativer.

-          Andre partier mener, at de har patent på kulturområdet.

-          Udfordring at mange lokale foreninger i mange år har været vant til at få det, de ønskede, fx lokaler og støtte. Omprioriteringer møder derfor modstand.

-          Ofte er man imod noget i stedet for at sætte dagsordenen.

Central kontra decentral styring:

-          I nogle kommuner opfatter man sig i konkurrence med de mange kulturtilbud, som borgerne kan vælge i de større byer fremfor de lokale tilbud.

-          Tendens til at lokale kulturelle vækstinitiativer i kommuner af Hjørrings størrelse flyttes til regionale hovedbyer, f.eks.. Ålborg. Således blev den af landets bedst fungerende MGK-linjer tvangsflyttet fra Hjørring til Ålborg, hvilket fik lovende talenter til at opgive, da køreturen er for lang.

-          Forvaltningen er vant til at passe sig selv, da der ikke har været stort fokus på området.

-          Kommunen kan være for bureaukratisk og dermed kvæle initiativer fra borgerne.

-          Fra centralt hold er der ikke meget støtte.

Opbakning/forslag:

Spørgsmål 3 lød: Hvilken form for opbakning kunne du ønske dig fra centralt hold?

Kontakter på tværs:

-          Kommunalt forum, hvor visioner og muligheder kan drøftes og hvor man kan lære hinanden at kende på tværs af kommunegrænserne.

-          Skabe kontakter på tværs af de forskellige kulturtilbud og turistforeningen i kommunen.

-          Gøre det nemmer at udveksle ideer mellem kommunerne. Her kunne man for eksempel kategorisere byer og kommuner efter størrelse og karakter, så kommuner med fællestræk kunne samarbejde.

Bureaukrati:

-          Afbureaukratiser kulturforvaltningerne.

Samarbejder:

-          Arbejde for at andre grupper, fx erhvervsfolk kan se fordelen ved kulturelle tilbud.

-          Oprette gruppe af vidende kulturfolk fra forskellige egne af landet, som kan fungere som rådgivere for SF´ere i enkeltkommuner, når der er brug for det.

Prioriteringer:

-          Det vil smitte af andre steder, hvis man laver om på prioriteringerne fra Christiansborg.

-          Mere fokus på biblioteker fra Christiansborg.

-          Vil gerne høre om elektronisk formidling, fx af kulturarven.

-          Omprioritering fra de fine til de folkelige institutioner, men selvfølgelig er der brug for eliten også.

-          Opbakningen fra centralt hold kunne bestå i at gøre det lettere og billigere at få en kulturaftale.

-          Hjælp til at få gode ideer og inspiration.

-          Arbejde på, at alle forstår hensigterne med de gode kulturtilbud. Forståelsen fremmes ved at se kultur bredt og ved at der tjenes penge på den.

Økonomi:

-          Løs det problem, at bevillinger, fx i forhold til SFOF, ses i forhold til forrige års bevilling.

-          Ønsker en fond rettet mod SFOF.

-          I krisetid er det for let at spare på kulturområdet.

-          Sæt fokus på, hvordan kulturkronerne kan bruges til gavn for den almindelige dansker. Let at skære i den folkelige kultur til fordel for andre politiske tiltag.

Generelt:

-          Ønsker sig stærke og vidende kulturforkæmpere på Borgen.

-          Start en kulturdebat.

-          Ønsker som opbakning fra centralt hold at modtage mere viden og bedre kendskab til/formidling af SF`s synspunkter til aktuelle kulturpolitiske strømninger. Hører aldrig noget fra SF.

-          Ønsker bedre basisviden om, hvad SF arbejder hen imod, så de lokale og landspolitiske initiativer kan forbindes bedre.

-          Kulturarrangementer med kulturordførerne for SF´s kulturaktive, både politikere og medlemmer.

-          Ser gerne at SF booster kulturpolitikken i sit program.

-          Der ønskes en diskussion af spørgsmålet om centralisering kontra decentralisering.